Energietoeslag aanvragen Waadhoeke

waadhoeke logo

Onder de Gemeente Waadhoeke vallen de volgende dorpen en/of steden:

Waadhoeke, Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Bij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum, Wjelsryp, Zweins

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Waadhoeke aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Waadhoeke gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

  1. U dient 18 jaar of ouder te zijn.
  2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
  3. U woont in de gemeente Waadhoeke.
  4. U een energierekening heeft.
  5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
  6. U niet in een instelling woont.
  7. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn Inclusief vakantiegeld maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1432,37
Alleenstaande ouder€1432,37
Echtpaar of samenwonend€2046,24

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1593,37
Alleenstaande ouder€1593,37
Echtpaar of samenwonend€2158,47

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Waadhoeke?

Als u uw energietoeslag in Waadhoeke wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

  1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
  2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand.
  3. bankpas waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Waadhoeke.

De gemeente Waadhoeke probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Dan kunt u terecht bij de gemeente Waadhoeke